PRESENTATION AV SKÅNSK SAMLING

Sällskapet Skånsk Samling har som verksamhetsområde de sydliga landskap som brukar benämnas Skåneland, d v s Skåne, Halland, Blekinge och den danska ön Bornholm.

Sällskapet grundades 1937 av läraren, författaren och hembygdsforskaren Ernfrid Tjörne (1891-1981). Vår uppgift är att så långt sig göra låter vårda landskapens säregna natur och kultur, såväl andlig som materiell, genom fridlysning eller på annat sätt söka skydda utrotningshotad flora och fauna, bevara naturområden, historiska byggnader, fornlämningar etc.

Sällskapet Skånsk Samling utger årsboken SÄASÄ - i vilken endast medlemmar skriver - och som innehåller kulturskildringar, berättelser och dikter.

Årsboken SÄASÄ började utkomma 1942, då med Ernfrid Tjörne och Anders Ohlsson som redaktörer.

Välkommen att som medlem och gärna även som medarbetare i SÄASÄ! Årsavgiften är 125 kronor för huvudmedlem, vilken även inkluderar årsboken. Övriga i samma familj som också vill stå som medlemmar betalar endast 60 kronor. Studerande personer erlägger också 60 kr även som huvudmedlem. Portoavgift på 15 kr tillkommer om man vill ha SÄASÄ hemsänd. Den delas som vanligt ut först på årsmötet och vår önskan är att så många som möjligt får den då.

Vårt postgiro är 24 89 46 - 6.

STATYFONDEN för hugfästandet av minnet av någon skånsk kulturpersonlighet växer - men ej fort nog. Medel, märkta "Statyfonden", emottages tacksamt och kan insättas på ovannämnda postgironummer.

STYRELSE VALD AV ÅRSMÖTET 2001 10 13

Ordförande Ingegerd Emnell, Utögatan 67, 257 33 RYDEBÄCK, tel 042-22 11 59
Sekreterare Colibrine Sandström, Filippav. 2 D, 222 41 LUND, tel 046-11 81 86
Kassör Berit Adrielsson, Nybovägen 165, 261 63 GLUMSLÖV, tel 0418-706 93
Övriga ledamöter Björn Gyllix, Erik Dahlbergsg 35, 254 39 HELSINGBORG, tel 042-21 28 41
   
Internet-ansvarig Anders NÅ Larsson, Nedre Långvinkelsg 28, 252 20 HELSINGBORG tel 042-34 54 18
   
Red. av Säasä Axel Persson, Björn Gyllix, Colibrine Sandström, Ordföranden adjungerad
   
Revisorer Arne G Olehov, Singögatan 49, 257 30 RYDEBÄCK, tel 042-32 72 59
  Sven Stenvåg, Fortuna Strand 69, 257 30 RYDEBÄCK, tel 042-22 25 29
   
Ersättare Berith Paulsson, Singögatan 49, 257 32 RYDEBÄCK, tel 042-22 18 64

Redaktionskommitten tar emot manus till årets SÄASÄ ända fram till slutet av april månad. Den som önskar sitt manus i retur bedes sända med ett frankerat kuvert till sig själv.


Tillbaka till huvudsidan